تفلون اچ شده

تفلون اچ شده

تفلون اچ شده

خرید ، فروش ، قیمت و مشخصات تفلون اچ شده

یکی از بارزترین ویژگیهای تفلون اچ شده ضریب اصطکاک کم آن است که با روشهای معمول از چسبیدن تفلون به سطوح مختلف جلوگیری می کند. برای حل این مشکل ، سطح تفلون با استفاده از روش اچ متخلخل است ، بنابراین می توان آن را با یک چسب اپوکسی دو جزئی چسباند. پوشش مخازن شیمیایی ، پرداخت سطح ابزارهای صنعتی و ترکیب با مواد دیگر برای تولید مواد نهایی از رایج ترین کاربردها برای ورق PTFE اچ است.
Etched PTFE در ضخامت های مختلف ورق از 1 متر عرض و 1.2 متر در هر رول موجود است.